SIMSU

Titlul proiectului 

SISTEM INTEGRAT PENTRU LUAREA DECIZIILOR, ÎN SITUA?II DE URGEN??, PENTRU UN MEDIU SUSTENABIL IN CONDITIILE SCHIMB?RILOR CLIMATICE – SIMSU 

Proiectul complex SISTEM INTEGRAT PENTRU LUAREA DECIZIILOR, ÎN SITUA?II DE URGEN??, PENTRU UN MEDIU SUSTENABIL IN CONDITIILE SCHIMB?RILOR CLIMATICE – SIMSU, depus în competi?ia UEFISCDI 2017, P1- Dezvoltarea sistemului na?ional de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2. Performan?? institu?ional? - Proiecte de dezvoltare institu?ional? - Proiecte Complexe realizate în consor?ii CDI, are ca obiectiv principal sprijinirea factorilor decizionali cu atribu?ii în managementul situa?iilor de urgen?? în luarea acelor decizii care s? asigure o dezvoltare sustenabil?, în condi?iile schimb?rilor climatice, având la baz? informa?ii ?tiin?ifice de specialitate ?i preg?tirea pentru situa?ii de urgen??.

Schimb?rile climatice actuale au determinat o cre?tere a situa?iilor de urgen??, un rol important în managementul acestora fiind reprezentat de procesul de luare al deciziilor. Îns?, acest proces este caracterizat în prezent de lipsa unei leg?turi clare ?i distincte între factorii decizionali ?i cercetarea ?tiin?ific?.

Acest proiect î?i propune s? rezolve aceste aspecte, prin cercet?ri interdisciplinare care vor furniza informa?ii tehnico-?tiin?ifice, pe baza c?rora se pot lua decizii  corecte pentru un mediu sustenabil în situa?ii de urgen??.

Situa?iile de urgen?? în aceast? aplica?ie sunt legate de existen?a unor fenomene extreme,  studiile de caz fiind alese în areale în care exist? probabilitatea de producere a mai multor procese catastrofale simultan (situa?ii multi-risc), aceste situa?ii putând duce la amplificarea consecin?elor. Pe baza datelor din teren, se vor realiza model?ri ?i simul?ri complexe, rezultatele scenariilor multi-risc fiind incluse apoi într-o platform? informatic? care va facilita luarea deciziilor informate ?i corecte.

Scopul platformei informatice este de a sprijini autorit??ile decizionale, realizând de asemenea o fuziune între autorit??i ?i comunitatea ?tiin?ific?. Produsele oferite de acest proiect au o larg? aplicabilitate, poten?ialii beneficiari fiind Departamentul pentru Situa?ii de Urgen??, inspectoratele jude?ene pentru situa?ii de urgen??, agen?iile de protec?ia mediului, consilii jude?ene, consilii locale, agen?i economici, organiza?ii non-guvernamentale etc.

Scrisori de suport:


Project title

INTEGRATED SYSTEM FOR EMERGENCY DECISION-MAKING, FOR A SUSTAINABLE ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE – SIMSU

The main objective of INTEGRATED SYSTEM FOR EMERGENCY DECISION-MAKING, FOR A SUSTAINABLE ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE – SIMSU project, which is proposed for the UEFISCDI 2017 call, P1 – Development of the national research – development system, Sub programme 1.2. Institutional Performance – Institutional development Projects – Complex projects in RDI consortia, is to support the decision-makers with responsibilities in emergency situations management in taking those decisions that ensure a sustainable development in climate change conditions, based on specialized scientific information and emergency preparedness.

Current climate change triggered an increase number of emergency situations, an important role in the management of these situations being represented by the decision making process. However, this process is currently characterized by the lack of a clear and distinct link between the decision-makers and scientific research. This project aims to solve this aspects through interdisciplinary research that will provide techno-scientific information, which will be used for making the right decisions for a sustainable environment in emergency situations. 

In this project the emergency situations are extreme phenomena, the case studies being selected in areas with a probability of occurrence of several simultaneous catastrophic processes (multi-risk situations), these situations leading to amplification of the consequences. Based on field data, complex modelling and simulation will be performed, the results of multi-risk scenarios being included in an IT platform that will facilitate an informed and accurate decision making.

The aim of the platform is to support the decision-making authorities, facilitating as well the merge between authorities and scientific community. The products of this project have a large applicability, the potentials beneficiaries being the Department for Emergency Situations, the County Inspectorates for Emergency Situations, Environment Protection Agencies, County councils, Local councils, economical agents, non-governmental organisations. 

Letters of support: