SIMSU

Project title:

INTEGRATED SYSTEM FOR EMERGENCY DECISION-MAKING, FOR A SUSTAINABLE ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE (SIMSU)

General description:

The main objective of INTEGRATED SYSTEM FOR EMERGENCY DECISION-MAKING, FOR A SUSTAINABLE ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE – SIMSU project, which is proposed for the UEFISCDI 2017 call, P1 – Development of the national research – development system, Sub programme 1.2. Institutional Performance – Institutional development Projects – Complex projects in RDI consortia, is to support the decision-makers with responsibilities in emergency situations management in taking those decisions that ensure a sustainable development in climate change conditions, based on specialized scientific information and emergency preparedness.

Current climate change triggered an increase number of emergency situations, an important role in the management of these situations being represented by the decision making process. However, this process is currently characterized by the lack of a clear and distinct link between the decision-makers and scientific research. This project aims to solve this aspects through interdisciplinary research that will provide techno-scientific information, which will be used for making the right decisions for a sustainable environment in emergency situations. 

In this project the emergency situations are extreme phenomena, the case studies being selected in areas with a probability of occurrence of several simultaneous catastrophic processes (multi-risk situations), these situations leading to amplification of the consequences. Based on field data, complex modelling and simulation will be performed, the results of multi-risk scenarios being included in an IT platform that will facilitate an informed and accurate decision making.

The aim of the platform is to support the decision-making authorities, facilitating as well the merge between authorities and scientific community. The products of this project have a large applicability, the potentials beneficiaries being the Department for Emergency Situations, the County Inspectorates for Emergency Situations, Environment Protection Agencies, County councils, Local councils, economical agents, non-governmental organisations. 

Letters of support:


Titlul proiectului:

SISTEM INTEGRAT PENTRU LUAREA DECIZIILOR, ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ, PENTRU UN MEDIU SUSTENABIL IN CONDITIILE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE (SIMSU) 

Descriere generală:

Proiectul complex SISTEM INTEGRAT PENTRU LUAREA DECIZIILOR, ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ, PENTRU UN MEDIU SUSTENABIL IN CONDITIILE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE – SIMSU, depus în competiția UEFISCDI 2017, P1- Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2. Performanță instituțională - Proiecte de dezvoltare instituțională - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI, are ca obiectiv principal sprijinirea factorilor decizionali cu atribuții în managementul situațiilor de urgență în luarea acelor decizii care să asigure o dezvoltare sustenabilă, în condițiile schimbărilor climatice, având la bază informații științifice de specialitate şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă.

Schimbările climatice actuale au determinat o creștere a situațiilor de urgență, un rol important în managementul acestora fiind reprezentat de procesul de luare al deciziilor. Însă, acest proces este caracterizat în prezent de lipsa unei legături clare și distincte între factorii decizionali și cercetarea științifică.

Acest proiect își propune să rezolve aceste aspecte, prin cercetări interdisciplinare care vor furniza informaţii tehnico-ştiinţifice, pe baza cărora se pot lua decizii  corecte pentru un mediu sustenabil în situaţii de urgenţă.

Situaţiile de urgenţă în această aplicaţie sunt legate de existenţa unor fenomene extreme,  studiile de caz fiind alese în areale în care există probabilitatea de producere a mai multor procese catastrofale simultan (situații multi-risc), aceste situații putând duce la amplificarea consecințelor. Pe baza datelor din teren, se vor realiza modelări și simulări complexe, rezultatele scenariilor multi-risc fiind incluse apoi într-o platformă informatică care va facilita luarea deciziilor informate și corecte.

Scopul platformei informatice este de a sprijini autoritățile decizionale, realizând de asemenea o fuziune între autorități și comunitatea științifică. Produsele oferite de acest proiect au o largă aplicabilitate, potențialii beneficiari fiind Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, agenţiile de protecţia mediului, consilii judeţene, consilii locale, agenţi economici, organizaţii non-guvernamentale etc.

Scrisori de suport: